Aktuelt

Mange opplever konflikter på byggeplassen og mye tid som går med til byråkrati og unødvendig papirarbeid. Illustrasjonsfoto

Her er det flest konflikter på byggeplassen

Høyt konfliktnivå preger byggebransjen i Oslo og Stavanger.

Publisert

Blikkenslagere og andre entreprenører har den senere tiden meldt i fra om store utfordringer knyttet til konflikter i mange prosjekter.

Derfor tok VBL, EBA, Rørentreprenørene og Nelfo for en tid tilbake initiativ til å arrangere fire workshops og etablere en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på dette temaet.

– Vi i VBL jobber også med å lage våre egne sjekklister, som kan være til nytte for de av våre medlemmer som er entreprenør i prosjekter, opplyser daglig leder i VBL, Ane Dyrnes.

Geografisk variasjon

Det viser seg å være store geografiske forskjeller i opplevd konfliktnivå, men også regionale forskjeller mellom by og land. Totalentreprenørene opplever like høyt konfliktnivå som underentreprenørene, og problemområdene det pekes på er i stor grad sammenfallende.

Konfliktnivået oppleves som høyere i byene og i sentrale strøk, der konkurransen er størst, og lavere i distriktene, der samarbeid i større grad baserer seg på bekjentskap og personlige relasjoner. Workshopene foregikk i Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo, og i rapporten kommer det frem hvordan konfliktene oppleves i de ulike områdene.

I Tromsø og Troms oppleves det liten grad av konflikter. Markedet er gjennomsiktig og aktørene kjenner hverandre og er avhengig av et godt rykte.

I Trøndelag og Trondheim har mye blitt bedre den senere tiden, men mye er personavhengig og prisgitt en god relasjon til prosjektlederen. Konfliktnivået er imidlertid høyere i prosjekter med offentlig byggherre.

I Stavanger har konfliktnivået økt i forbindelse med oljekrisen og skjerpet konkurranse. Her oppleves konfliktnivået nå som høyt. Mens bransjefolk i Rogaland generelt opplever konfliktnivået som lavt i den nordlige delen av fylket, mens det oppleves som noe høyere i den sørlige delen.

I Oslo, og generelt på Østlandet, er det mye variasjon. Utenfor Oslo oppleves konfliktnivået som lavt, mens det i hovedstaden er en del aktører som opplever et nivå opp mot toppen av skalaen, som går fra 1-10. Stor mangel på faglært arbeidskraft og høy byggeaktivitet er medvirkende til det høye konfliktnivået i Oslo.

Konfliktområdene

Koster dyrt

Den norske byggebransjen omsetter for 300 milliarder kroner i året, men byggetvister koster også samfunnet flere milliarder kroner hvert år. Det er imidlertid ikke bare inntjeningen som rammes av det høye konfliktnivået. Et høyt konfliktnivå kan også føre til rekrutteringsproblemer for bransjen, og aktørene er derfor enige om at noe må gjøres.

Rapporten peker på noen problemområder som bidrar til å skape konflikter på byggeplassen. Dette gjelder blant annet entrepriseformen, avvik fra standard-kontraktene, prosessen med endrings-håndtering og sluttoppgjør, koordinering og samspill, prosjektering og kompetanse.

Noen av utfordringene som mange peker på, er utførelseskontrakter med mange endringer underveis, og uenighet om endringer i forhold til funksjon.

Samtidig er totalentrepriser grunnlag for uenigheter. Hvordan byggherren ser for seg arbeidet, og hva den enkelte entreprenør mener å ha påtatt seg å levere i forhold til kontrakt, stemmer ikke alltid overens.

Når det gjelder samspillskontrakter peker flere på mangelfullt regelverk og mangelfull forståelse for hva en slik kontrakt innebærer av rettigheter, plikter og fordeler.

Dårlig omdømme

Ni forskjellige bransjer var engasjert i workshopene, og deler av arbeidsgruppens rapport er nå offentliggjort. Rapporten i sin helhet vil bli presentert under Byggedagene i april. Tanken er at den skal brukes som et grunnlag for diskusjoner i organisasjonenes organer, i bedriftene og i planlegging av prosjekter med tanke på å forbedre interne arbeidsprosesser. En større spørreundersøkelse som ble foretatt blant mange medlemsbedrifter i byggebransjen i 2017 har ligget til grunn for både innholdet i de fire workshopene og rapporten, som er skrevet av Tor Backe.

Noe av det som kommer frem av undersøkelsen og rapporten, er at konflikter, foruten store økonomiske konsekvenser, også skaper store ressursmessige og personlige utfordringer fordi mye av tiden som kunne vært brukt til produktivt arbeid, heller går med til å reise og behandle krav. I tillegg mister bedrifter ofte kompetente medarbeidere som slutter fordi de føler at den personlige belastningen i bransjen blir for stor.

«Denne situasjonen gir bygg- og anleggsnæringen et dårlig omdømme, som igjen bidrar til lav rekruttering innenfor enkelte fagområder. Totalt sett blir næringen lite effektiv, og det sløses med samfunnets ressurser», står det i rapporten. 

Powered by Labrador CMS