Byregjeringens mål om et bilfritt sentrum gjør at det må settes inn tiltak for de som trenger å frakte varer og tjenester inn og ut av byen.

Samtidig har Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) opprettet en transport- og parkeringsgruppe for å ivareta hensyn til alle håndverksfagene.

Også Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug er representert i komitéen med andre fag og ønsker å bidra til at Oslo skal bli en enda mer attraktiv by som bo- og arbeidssted.

– For at dette målet skal nås, skal det skje en betydelig opprustning av gater, torg og parker. Dette kommer i tillegg til den «normale» utbyggingen og vedlikeholdet som allerede blir utført i hele byen – av håndverkere, heter det i et innspill til Oslo kommune.

Samtidig peker gruppen på at de setter pris på arbeidet som er gjort for å få bort privatbilismen i sentrum for å bedre fremkommeligheten for nye trafikanter, varelevering, håndverkere og andre tjenesteytende virksomheter.

– Våre håndverker-medlemmer utfører svært viktige jobber for alle som bor og jobber i sentrum. Planforslaget omregulerer store deler av gatenettet og berører i stor grad arbeidshverdagen til våre medlemmer. Planen er fleksibel og overordnet, og det står at varelevering og parkering for håndverkere er ivaretatt. Dette er vi bare delvis enige i, skriver de i innspillet.

65 nye plasser

At det er opprettet 43 næringsparkeringer i sentrum per i dag, og det er sendt inn forslag på 65 nye med forlenget parkeringstid er kjærkomment og positivt.

– Ønsket er at de nye næringsparkeringene plasseres mer spredt i sentrum og innenfor hvert kvartal (kvartalavgrenset med fire gater – ikke hele bykvartal). Det må være mulig å parkere biler i håndverkstjeneste i nærhet til oppdragssted. Mye og tungt verktøy og materiell gjør det problematisk og tidkrevende å forflytte utstyr. Helse, miljø og sikkerhet for håndverkeren må ikke reduseres i arbeidet for en bedre helse for andre, skriver håndverkerne.

De peker på at SWECO i sin rapport om «trafikale konsekvenser» kunne bekrefte medlemmenes opplevelse av parkering i sentrum.