Tallene fra 2016 viser at det ble 5 % mer byggavfall fra bygg og rehabilitering i 2016. Det er 5 % mer enn året før. 66 % av byggavfallet er knyttet til riving og rehabilitering.

For det meste er det avfall som er lite forurenset og som lett kan gjenvinnes uten spesielle miljøhensyn.

Noen bygningsmaterialer inneholder imidlertid både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte.

Norge er tilsluttet EUs avfallsdirektiv gjennom EØS-avtalen, og har en målsetting om 70 % gjenvinning av bygge- og anleggsvirksomhet innen 2020.

Unntatt fra målkravet er farlig avfall som oppstår i næringen.

Beregninger fra Statistisk Sentralbyrå viser at 42 prosent av avfallet fra byggeaktivitet ble levert til materialgjenvinning. Det er 7 prosent mindre enn året før. En forklaring kan være at betong ble omdefinert fra forurenset til lett forurenset.