Under utvidelse av fryselageret til Asko på Tiller i Trondheim i 2012 skjedde ulykken som siden har gått mange runder i rettsapparatet. Firmaet Johnson Controls ga jobben med å montere 15 selvkomponerte avrimingshetter på fryslageret til Blikkenslager Olaf Hansen AS. De ga jobben videre til Blikkenslagermester Brækstad AS, som utførte selve arbeidet.

Det ble gjort endringer i monteringsmetode i forhold til opprinnelige tegninger, og det er her motparten mener at blikkenslageren har gjort feil som gir dem ansvar for lekkasjen. Begge firmaene har i rettsrunder blitt tildelt ansvar for skaden som oppstod da det ble boret et hull som traff et ammoniakk-rør som medførte store skader på varelageret. Varer for 30 millioner kroner gikk tapt på grunn av en ammoniakklekkasje.

Frikjent

I tingretten ble Brækstad dømt til å betale 7,5 millioner kroner. Men da anket forsikringsselskapet til Brækstad, Tryg Forsikring, dommen videre. Også Johnson Controls, som først gikk til sak, anket gjennom sitt forsikringsselskap og krevde mer enn 7,5 millioner kroner i erstatning.

Siste runde har nå vært i Frostating Lagmannsrett, hvor konklusjonen i dommen 22. mai sier at underentreprenøren ble frikjent for det som skjedde.

De skriver følgende i domsavsigelsen:

Plikt

«Det er ikke påregnelig for Brækstad at boringen ville kunne føre til at alle matvarene i fryselageret ble destruert på grunn av ammoniakklukt» mener lagmannsretten.

I dommen heter det at Johnson Controls utformet avtalen og pliktet å sørge for at den var tilstrekkelig presis. Derfor må de bære risikoen dersom avtalen var uklar eller uhensiktsmessig, og må dermed bære risikoen for uheldige følger av dette selv.

Dommen konkluderer med at Johnson Controls dømmes til å betale motpartens saksomkostninger på til sammen  824 549 kroner.