Det overordnede målet med prosjektet «Metal waste reduction in Nordic tinsmith workshop» er å redusere mengden metall sendt til gjenvinning. Også internt i bedriftene kan det være mye å spare.

Enklere å gjenbruke

– Vi har erfart at mye kan løses ved å tenke logistikk i hverdagen, forteller daglig leder Pål Sagen i Sagen & co AS. Blikkenslagermesteren representerer en av fire norske referansebedrifter som bidrar i prosjektet.

– For oss har det konkret handlet om å gjøre det fysisk enklere å gjenbruke platekapp enn å hente ei ny plate. En nokså enkel hylleseksjon laget av stativrør og ferdige deler fungerer i dag som mellomstasjon for avkapp. Vi har laget hyller i de samme fargene som kappet de skal lagre, slik at det både er enkelt å sortere og å finne riktig plate når behovet oppstår, sier Sagen.

Clouet ligger i hylleseksjonens plassering. Ofte blir slikt avkapp stuet bort i en krok hvor det ligger og støver til noen forbarmer seg over det og hiver det i gjenvinningscontaineren, før man starter på en ny haug som møter samme skjebne.

– Ved å plassere hylleseksjonen ved siden av knekkemaskinen er det helt naturlig å først ta en titt der når man trenger noe, fremfor å måtte gå og hente en ny plate et annet sted, forteller Sagen. Manglende kjennskap i forbindelse med oppstarten av det nordiske prosjektet ble det sendt ut en undersøkelse til alle medlemsbedriftene i de nordiske ventilasjons- og blikkenslagerorganisasjonene. Hele 94 prosent svarte at de er positive til et nordisk samarbeidsprosjekt om sirkulærøkonomi.

Har ikke kjennskap

Eksempel på skammekrok for metall.

Eksempel på skammekrok for metall.

– Vi ser at så mange som 86 prosent sier de ikke har kjennskap til avfalls- pyramiden, som er førende for hvordan restmetall skal håndteres for å oppfylle
gjeldende miljøkrav, sier styreleder Jan Henrik Nygård i VBL. Det primære målet ifølge avfallspyramiden er å redusere avfallsmengden, dernest å bruke produkter om igjen, før man forsøker å gjenvinne materialene i avfallet som oppstår. I dag gjenvinnes størstedelen av restene fra blikkenslagernes verkstedproduksjon.

– Vi erkjenner at det må omfattende og systematiske løsninger til for at vi skal klare å redusere andelen metall som går direkte til gjenvinning og jobber derfor
nå ut flere mindre prosjekter i prosjektet, forteller Nygård.

Feil mål og produksjonsfeil De norske og svenske referansebedriftene har spesielt pekt på sviktende måltaking og feil i produksjonen som hovedårsak til mengden metall som sendes til gjenvinning. Prosjektet er derfor i gang med å undersøke mulighetene for å lage et digitalt måleverktøy koblet mot kvalitetskontroll. En reduksjon her vil bidra positivt på bunnlinjen både med hensyn til innkjøp av metaller og spart arbeidstid.
I prosjektet er det også påpekt andre tiltak for å øke bevisstheten rundt svinn i bransjen:

Metallsløyd

Gjeninnføring av metallsløyd i barne- og ungdomsskolen. Et samarbeid med skoleverket vil kunne bidra til mer gjenbruk, samtidig som det vil kunne være et viktig rekrutteringstiltak. Mulig panteordning for emballasje Samarbeid med både leverandører og arkitekter for å løse utfordringer knyttet til økt bruk av farget metall, siden dette er med på å gjøre ombruk vanskelig.

– Alt dette er tiltak som vil måtte utvikles over tid, men samtidig er vi opptatt av at bedriftene har fokus på de enkle tiltakene de selv kan bidra med i hverdagen. Det handler kanskje mest om å bevisstgjøre alle ansatte ved å vise at reduksjon av gjenvinningmetall ikke bare sparer miljøet, men også utgjør en forskjell på bedriftens økonomi.

Om prosjektet

De fire nordiske forbundene Plåt och vent (Sverige), Tekniq (Danmark), Félags blikksmiðjueigenda (Island) og Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (Norge), har samlet seg om et felles prosjekt for å redusere mengden metallavfall fra Nordens omlag 1600 blikkenslagerverksteder. Prosjektet er delfinansiert av Nordic Innovation.