Dette er VBLs høringssvar til Miljøfyrtårn sitt høringsforslag om nye sertifiseringskriterier for bygg- og anleggsbransjen:

Det vises til eksempel gitt i veiledningen, kulepunkt 8. I kulepunktet trekkes sink og kobber frem som eksempler på ikke-fornybare mineralressurser som bør unngås brukt i kledning, tak og rør.

I vurderingen av byggematerialers miljøpåvirkning må det tas hensyn til en rekke faktorer; ressurstilgangen, produksjon, transport, levetid, resirkulerbarhet, samt mulighetene for gjenbruk – altså livsløpet. I tillegg til dette må det ses i sammenheng med hvilke alternativer som finnes.

En blikkenslagers hovedoppgave er å sikre at klimaskallet på et bygg (tak og fasade) er tett, slik at vann ikke kan trenge inn i konstruksjonen og ødelegge bygningsmassen. Sink og kobber er, blant andre metaller som aluminium og stål, utbredt som tekkemateriale for blikkenslagere både på tak og i fasadekledning. Ved korrekt, fagmessig utførelse har sink og kobber lang holdbarhet (50-100 år), og det krever ikke vedlikehold. Det er i tillegg materialer som har svært høy gjenvinningsgrad (tilnærmet 100 %), og et stort gjenbrukspotensial. Fraråding av bruk av ikke-fornybare mineralressurser generelt, og sink og kobber spesielt, er derfor en sterk nedvurdering av metaller som miljøvennlig byggemateriale.

Videre etterlyser vi en vurdering av alternativene til ikke-fornybare mineralressurser, og hvilken samlet miljøpåvirkning disse materialene har. Vi kan ikke se at den samlede miljøgevinsten ved å fraråde såkalt ikke-fornybare mineralressurser i tak og kledning er godt nok dokumentert, og vi frykter at det kan gi utilsiktede konsekvenser, gjennom økt bruk av andre materialer som ikke er mer miljøvennlige.