Reduserte avfallsmengder på 30 prosent er målet for et nordisk samarbeidsprosjekt som er initiert av Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL). Sagen & Co , Langnes og Bakkan, Førde Metallprodukter og Habi AS er alle pilotbedrifter i prosjektet. På sikt er planen at alle medlemsbedrifter i VBL skal delta i prosjektet. I løpet av oktober vil alle VBL-bedriftene få tilsendt et spørreskjema som skal brukes som grunnlag for prosjektet.

De fire pilotbedriftene skal gjennom praktisk arbeid prøve ut nye metoder for å få ned avfallsmengden.

– Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftene blir møtt med stadig strengere krav til avfallshåndtering, både fra EU og nasjonale myndigheter, sier styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård.

Testes på verksted

Han har fått med de nordiske forbundene Plåt och vent (Sverige), Tekniq (Danmark), Samtok idnadarins (Island) og Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (Norge) til et felles prosjekt der målet er å redusere mengden metallavfall i bedriftene. Under et digitalt oppstartsmøte mandag 21. september presenterte de ulike landene bedrifter som skal være med i prosjektet nå fra starten.

I tillegg til de nordiske forbundene var også økonomisk støttespiller og samarbeidspartner, Nordic Innovation, med på oppstartsmøtet. 

Målet er å redusere avfallet fra metaller pr. år med ca. 4000 tonn, enten ved smartere innkjøp som redusert mengde kapp, eller produksjon av nye produkter for andre næringer, eller gjenbruk.

Organiseres av VBL

Bakgrunnen for prosjektet finnes i Avfallspyramiden, som er en modell som viser prioriteringene i nordisk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk. Pilotbedriftene skal være med på uttesting av ulike metoder for avfallsreduksjon, og prosjektet vil etablere «best practice». Senere vil erfaringene herfra deles og implementeres i organisasjonenes øvrige medlemsbedrifter. Arbeidet med å samle inn data startet i september, og prosjektet organiseres av VBL i tett samarbeid med de andre nordiske organisasjonene.

Redusert kostnad

Det klare formålet for prosjektet er satt opp i tre punkt:

  • Redusere bransjens metallavfall med inntil 30 prosent. Dette vil merkbart redusere den enkelte bedrifts utgifter til avfallshåndtering, samt sørge for at bransjen overholder gjeldende- og fremtidig lovverk knyttet til avfall. 
  • Synliggjøre blikkenslager-bransjen som en attraktiv og moderne samarbeidspartner for byggenæringen forøvrig.
  • Bidra til en mer bærekraftig byggenæring.