Branntekniske problemstillinger knyttet til solcelleteknologi med blant annet branndynamikk, regelverk og slokningsarbeid  vurderes i forskningsrapporten Energieffektive bygg og brannsikkerhet, utarbeidet av forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC).

Så langt har de konkludert med at størrelsen på solcelleanlegget kan påvirke brannrisikoen, hvor risikomomentene i hovedsak er knyttet til større solcelleanlegg som gir flere komponenter og koblingspunkter som potensielt kan føre til brann.

Forskning i Tyskland viser at installasjons- og produktfeil utgjorde 70 prosent av hovedårsakene til brann i solcelleanlegg hvor elektriske komponenter med klimatiske og mekaniske påkjenninger på kabler og koblingspunkter var utløsende faktorer.

Sintef, som er en partner med Fire Research, skriver om forskningsprosjektet og peker på at siden solcelleanlegget representerer en potensiell antennelseskilde, må bygnings- og branntekniske løsninger vurderes allerede i prosjekteringsprosessen.

Økt risiko

– I prosjekteringen differensieres det mellom to ulike branncenarioer: Brann som har opphav i solcelleanlegg og brann som oppstår i bygning hvor solcelleanlegg er installert. I det første brannscenarioet hvor brannen har opphav i selve solcelleanlegget, skilles det mellom utenpåmonterte solcelleanlegg og bygningsintegrerte solceller (BIPV-systemer), skriver Sintef.

De viser til at ved brann i utenpåmonterte solcelleanlegg vil underliggende takoverflate og takkonstruksjon få en firedobling i tilbakestråling fra flammene.

– Solcellemodulene fungerer som et ytre skall som tilbakeholder røyk og bidrar til økt reflektert varmestråling. Derfor er det viktig å vurdere takkonstruksjonen som helhet for å begrense brannforløpet og spredningen, mener Sintef.

De mener at for bygningsintegrerte paneler i fasaden blir det desto viktigere å vurdere kledningen og tiltak i hulrommet, da brannstart i slike paneler kan gi en skorsteinseffekt i bakenforliggende konstruksjon. Skorsteinseffekten gir en trykkforskjell mellom uteluften og hulrommet bak kledningen som gjør at flammer og røyk spres raskt oppover.

Utfordring

– Videre vil slike BIPV-systemer medføre utfordringer for brannvesenet, da tilkomstmulighetene blir begrenset. De vil også kunne representere risiko for rednings- og slokkemannskapene, da festesystemene kan løsne, påpeker Sintef.

De viser også til at byggverk med takmonterte solcelleanlegg også kan begrense arbeidsmetodene for brannvesenet, for eksempel der brannvesenet har behov for å ta hull i bygningsdeler for å ventilere ut røyk og varmegasser. I tillegg vil solcelleanlegg medføre risiko for rednings- og slokkemannskapene knyttet til berøring av kabler, da solceller vil fortsette å generere strøm og spenning så lenge anlegget er eksponert for lys.

Sintef anbefaler å være i god dialog med brannvesenet i tidlig prosjekteringsfase fordi solcelleanlegg kan være ukjent territorium for det lokale brannvesenet.

Få retningslinjer

– Ved installasjon av solcelleanlegg er det viktig at dette gjennomføres av autoriserte elektroinstallatører og at det benyttes produkter med dokumenterte egenskaper. Ansvarlig prosjekterende av solcelleanlegget må også påse at både materialer og solcelleprodukter er klassifiserte, og har egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutvikling. Videre må eventuell bruk av brennbar isolasjon i kombinasjon med solcelleanlegg vurderes særskilt.

Forskningsprosjektet går videre og har som formål å bidra til kompetanseheving innen solcellebransjen. Et av problemene er at det ikke er definert tydelige grensesnitt for hvem som skal gjøre hva.

– Installatører og prosjekterende av solcelleanlegg vil også kunne dra nytte av tydeligere retningslinjer for materialbruk basert på materialenes egenskaper ved brannpåvirkning.