Nyheter

Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak og et totalforbud mot innleie i byggenæringen i Oslo, Viken og Vestfold.
Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak og et totalforbud mot innleie i byggenæringen i Oslo, Viken og Vestfold.

Hva innebærer de nye innleiereglene for bedriftene?

Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak og et totalforbud mot innleie i byggenæringen i Oslo, Viken og Vestfold. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men med en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler.

Publisert

BNL har laget en kort oversikt over de nye reglene og hvilke konsekvenser de får for virksomhetene.

Oversikt over endringene

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Det vil si at ved midlertidige behov som i forbindelse med sesong, arbeidstopp eller prosjekt, kun vil være tillat å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett).

Det innføres forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Innen området for forbudet vil det etter 1. april ikke være noen mulighet for innleie fra bemanningsforetak. Forbudet fremgår av forskrift der «bygningsarbeid» og «byggeplass» er nærmere definert.

Alle innleide får rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

Grensen mellom innleie og entreprise blir justert. Dette kan innebære at flere oppdragsavtaler enn i dag vil bli regnet som innleie, og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.

Overgangsregler og konsekvenser for bedriftene

Innstrammingene i innleieregelverket som nå er vedtatt av Stortinget, vil få store konsekvenser både for bemanningsbedrifter og for de bedriftene som leier inn arbeidskraft. Ettersom innleie er en praktisk måte å skaffe arbeidskraft ved midlertidige behov, vil innstrammingene gjøre det vanskeligere å få tak i nødvendig arbeidskraft.

NHO og BNL har derfor advart sterkt mot disse endringene. Når det nå er klart at endringene vil tre i kraft om kort tid, er det viktig at bedriftene skaffer seg en oversikt over hvilke avtaler virksomheten har for ulike typer personell, og gjør nødvendige tilpasninger.

De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men det er gitt en overgangsperiode på tre måneder for konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet, og oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen.

Denne overgangsperioden gjelder både for den generelle innstrammingen (opphevingen av adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter») og forbudet mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-området. Dette betyr at nye regler først får virkning fra 1. juli 2023 for mange inngåtte avtaler. Selv om man dermed har noe tid til å omstille seg, anbefaler vi å starte arbeidet allerede nå med å vurdere hvilken betydning endringene får for bedriften.

Powered by Labrador CMS