De siste årene har VBLs styre og administrasjon mottatt flere tilbakemeldinger på at dagens gjennomføring av landsmøtene er utdatert og at de bør kortes ned og moderniseres. Styret i VBL har behandlet saken og kommet med forslag til endring.

Nedkorting og digital kommunikasjon

Ett av forslagene var å kutte ned landsmøtet med én dag slik at arrangementet i fremtiden vil gå over to dager. I tillegg ble det foreslått å bytte ut banketten lørdag kveld med en festmiddag, for å gjøre denne kvelden litt mindre formell. Etter noe diskusjon i oldermannsmøtet ble dette forslaget vedtatt med 9 av 10 stemmer. Det samme oldermannsmøtet ga sin enstemmige tilslutning til at VBL både kan sende ut invitasjon og saksdokumenter på e-post til medlemmene. Frem til nå har VBL sendt ut invitasjon og saksdokumenter per post, noe som er både kostbart og tidkrevende i forhold til hva det er med dagens tilgjengelige teknologi.

Starten på en fornyelse

– Styret ser på endringene som starten på noe nytt for de neste 100 år, men av respekt for de sterke tradisjonene våre vil vi ikke gå for fort frem. Vi vil skynde oss langsomt, sa styreleder Bent Sæthre til oldermennene i diskusjonen under behandlingen av saken.
Endringene trer i kraft fra og med neste landsmøte.