Per første halvår 2022 utgjorde driftsinntektene i konsernet GK 2 913 millioner kroner, mot 2 906 millioner kroner første halvår 2021. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets seks første måneder var 25 millioner kroner, mot 53 millioner kroner i fjor.

Halvårsresultatet er påvirket av høyt sykefravær knyttet til Covid 19-pandemien, særlig i første kvartal. I tillegg er det økte materialkostnader og utviklingskostnader i perioden. Resultat før skatt (EBT) er -6 millioner kroner, mot 27 millioner kroner i fjor. Markedet anses som godt første halvår med et relativt høyt aktivitetsnivå, selv om det er regionale forskjeller.

Ordreinngangen har så langt i 2022 vært god og konsernet har en sunn ordrereserve per andre kvartal på 2 922 millioner kroner, omtrent på samme nivå som i fjor.

— Vi opplever god etterspørsel og høyt behov for våre tjenester, til tross for tiltagende usikkerhet i markedet, stigende material- og energipriser, høy konkurranse om arbeidskraft og signaler om at vi går inn i en lavkonjunktur, særlig i Sverige og Danmark. Vi følger nøye med på tegn til oppbremsing i våre markeder og har fullt fokus i alle land på å levere på vår strategi om å være Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner og legge et solid fundament for videre vekst og utvikling innen både entreprise, service og automasjon i nye og eksisterende bygg, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK.

«ENØK-kraft» er en viktig del av energibalansen

En av GKs strategiske hovedprioriteringer er å være et klimaforbilde og førstevalget for kunder og partnere som vektlegger innovative og bærekraftige løsninger.

— Fokuset vi nå ser på energisparing og behovet for å frigjøre energi fra bygg til samfunnets stadig økende energibehov, betyr gode muligheter for GK. Strømkrisen har for alvor vist at «ENØK-kraft» er avgjørende og kanskje den raskeste løsningen for å unngå et stort kraftunderskudd. Energieffektivisering er vår kjernekompetanse og med nesten 60 års erfaring innenfor feltet, ser vi det som vår rolle å være en pådriver for at byggherrer og ikke minst byggdriftere får innsikt og kompetanse om hvilke muligheter som ligger i tekniske installasjoner – i nye, så vel som eksisterende bygg. Med de strømprisene vi ser i dag, er det ofte svært lav tilbakebetalingstid på investeringer i tiltak som gir energieffektiviseringsgevinster, i tillegg til at det gir et sunnere inneklima og en varig klimaeffekt med reduserte utslipp, sier Lisø.

GK Norge

GK Norge opprettholder sine driftsinntekter på samme nivå som første halvår 2021. Med mer enn 2 000 prosjekter og 31 000 serviceordre i drift, samt en god ordreinngang så langt i 2022, er den norske virksomheten godt posisjonert i markedet, særlig for større prosjekter med høy teknisk kompleksitet. GK merker i tillegg økt etterspørsel etter løsninger for smart styring av bygg og har bygget opp et av Skandinavias største miljøer for byggautomasjon.

— Tross tiltagende usikkerhet i økonomien lykkes vi godt med å bevare ordrereservene, ikke minst som følge av et tydeligere strategisk fokus i salgsarbeidet vårt. Vi vokser særlig innen helse- og industrisegmentet. Arbeidet med å videreutvikle den norske virksomheten etter reorganiseringen til et divisjonsbasert selskap i 2021 pågår på bred front, med søkelys på HMS, kompetanseutvikling, risikostyring og kvalitet i gjennomføring av oppdrag. Vi har lagt ut på en ambisiøs reise for å hente ut potensialet i selskapet. Dette krever endring og mye innsats fra våre ledere og ansatte som virkelig fortjener heder og ære for den innsatsen de gjør hver dag, sier Rune Hardersen, adm.dir. i GK Norge.

Rune Hardersen, adm. dir. GK Norge

Rune Hardersen, adm. dir. GK Norge

GK Sverige

Den svenske virksomheten fortsetter utvikling av virksomheten der kompetanse, kvalitet og videreføring av god verdi for kundene er i fokus. For første halvår er det både bedring i ordreinngangen og i underliggende drift, samtidig som lønnsomheten utvikler seg i positiv retning både innenfor ventilasjons- og rørsegmentet. GK Sverige har vunnet både flere nye oppdrag og utvidede kontrakter med eksisterende kunder de siste månedene.

GK Danmark

GK Danmark leverer stabilt og i tråd med forventningene. Resultatene fra driften er god, til tross for økte materialpriser og utfordringer knyttet til å skaffe nok bemanning til prosjektene. GK styrker stadig sin posisjon i det danske markedet og vinner stadig flere offentlige anbud.

Selskapets satsing på en tverrfaglig entrepriseavdeling har begynt å skape inntekter, med flere bestillinger på vei. GK Danmark har i tillegg styrket sin servicevirksomhet ytterligere gjennom kjøp av Dantherm og OK Energitekniks serviceenheterog etablering av en egen serviceavdeling innen VVS.