Forrige uke ble det varslede innleieforbudet vedtatt av Stortinget.

— Selv om forbudet innføres etter sterke protester fra en samlet byggenæring er det viktig at bedriftene nå setter seg inn i regelverket, og gjør nødvendige endringer, sier daglig leder i VBL Ane Dyrnes.

Lovendringen

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter oppheves. For bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale (med fagforening med innstillingsrett) vil det i praksis kun være adgang til å leie inn fra bemanningsforetak i vikariattilfellene.

Innleides rett til fast ansettelse hos innleier utvides: Retten til fast ansettelse skal inntre etter tre års sammenhengende ansettelse og skal også gjelde ved avtalebasert innleie.

Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven skal tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Departementet skal i samråd med partene utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise.

Ikrafttredelsestidspunkt og overgangsordninger:

I forbindelse med lovbehandlingen uttalte flertallet i komiteen at de: «mener ikrafttredelsestidspunktet for lovendringene skal være 1. april 2023″,  …

Det utformes overgangsordninger på tre måneder for inngåtte kontrakter for inn- og utleie av arbeidsfolk fra bemanningsforetak.»

I tillegg skal det fastsettes et forbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen. Forbudet skal fastsettes gjennom forskrift. BNL vil komme tilbake med mer informasjon så snart forskriften foreligger.

Les mer om lovendringene hos NHO