Etter at byrådet i Oslo i fjor innførte den såkalte Oslomodellen for anskaffelser har hovedmålet vært å fremme et seriøst og anstendig arbeidsliv. Dette har igjen ført til skjerpede kontroller som igjen har medført at ikke alle slipper gjennom kontrollen.

– Det gjennomføres fortløpende kontroll med leverandørenes skatte og avgiftsforhold. Det har vært tilfeller der leverandører/underleverandører ikke har blitt godkjent på grunn av restanser knyttet til skatter og avgifter. Vår opplevelse er imidlertid at bransjen er svært positive til at det stilles krav som forventes å fremme de seriøse aktørene, sier Eli Grimsby som er leder for kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune.

Etter at hun gikk ut og varslet strengere krav både til bruk av lærlinger og at bedriftene som skulle få oppdrag for kultur- og idrettsbygg driver seriøst, har det blitt krav til alle deler av kommunen som skal bygge.

Alle kommunens virksomheter er nå pålagt å bruke de vedtatte standardkontraktene, med tilhørende kontraktsformularer/bilagsformular når de foretar anskaffelser over 500 000 kroner på områder som omfattes av standardkontraktene.

Bransjen positiv

På spørsmål om nye og strengere krav har ført til at situasjonen for byggebransjen som har oppdrag for Oslo kommune har bedret seg, svarer hun:

– Det er fremdeles for tidlig å evaluere effektene av Oslomodellen for vår del, men erfaringen vår er at bransjen er positive til at det stilles krav som forventes å fremme de seriøse aktørene og at de ønsker å bidra sammen med Oslo kommune og andre byggherrer for å få dette til, sier Grimsby.

Hun mener at siden dette området så tydelig prioriteres fra Oslo kommune som en av landets største byggherrer, er i det selv med på å sette fokus på problemstillingene.

Tarifflønn

Noen av kravene innebærer bruk av faste ansatte, om tarifflønn mellom oppdrag, om antall underleverandører og lærlinger.

Konkret lister Eli Grimsby opp følgende om hvordan Oslomodellen og de nye seriøsitetsbestemmelsene virker:

1. Krav om bruk av fast ansatte:

Oslo har tatt inn en bestemmelse som sier at det i all hovedsak skal benyttes fast ansatte
(i minst 80 % stilling) ved utførelse av oppdrag for Oslo kommune.

2. Krav om tarifflønn mellom oppdrag:

Det er innført krav om at leverandøren skal sørge for at personell fra bemanningsforetak som leverandøren benytter til å oppfylle kontrakten med oppdragsgiver, har arbeidskontrakter som sikrer disse tarifflønn e.l. mellom etterfølgende oppdrag – enten oppdragene er for oppdragsgiver eller andre – så lenge kontraktsperioden mellom leverandøren og oppdragsgiver varer.

3. Krav om faglærte håndverkere:

Økt fagkompetanse fremmer seriøsitet i arbeidslivet og sikrer bedre kvalitet på arbeidet. Oslo kommune skal derfor øke andelen håndverkere med fagbrev på våre kontrakter. Det vil bli stilt krav om at minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere eller personer med dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning (eller likeverdig utenlandsk fagutdanning).

4. Lærlinger:

Oslo kommune vil i utgangspunktet nå kreve at minimum 10 % av arbeidstimer innenfor kontrakt skal utføres av lærlinger. Innslagspunktet for lærlingekravet vil være på 1,1 mill, dvs. statlig terskelverdi (for kommuner er innslagspunktet 1,75 mill) og 3 måneders kontraktsvarighet.

5. Begrensning i antall ledd underleverandører:

Pr i dag er det et krav om maks to ledd underleverandører i vertikal kjede. Oslo kommune ønsker å stramme inn bruken av underleverandører ytterligere, og vil derfor stille krav til at det kun skal benyttes ett ledd underleverandører i vertikal kjede.

6. Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:

Språk-krav er nå tatt inn i bestemmelsen. Nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk. Manglende kommunikasjon og manglende evne til å forstå sikkerhetsinformasjon m.m. utgjør en sikkerhetsrisiko og kan hindre tilstrekkelig forståelse av oppdraget.

7. Krav om HMS-kort fra første dag og system for elektronisk mannskapsoppfølging/HMSREG:

Kommunen skal ha kontroll på hvem som arbeider på kommunens kontrakter, og krever derfor at alle arbeidere registrerer seg inn i vårt nye elektroniske registreringssystem HMSREG/SELMA fra første dag på oppdraget. Ved å innføre et slikt system, kan de på en langt bedre måte følge opp viktige seriøsitetskrav.

8. Rett til innsyn i alle leverandørens forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten:

Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for oppdragsgivers kontroll. Medvirknings og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.

Følgende krav skal stilles i kommunens anskaffelseskontrakter uavhengig av bransje og kontraktens verdi:

1. Lønns- og arbeidsvilkår:

Bestemmelsen er ikke ny, men det er foretatt en utvidelse av anvendelsesområdet som skal sikre at alle ansatte som arbeider for Oslo kommune får anstendig lønn og skikkelige arbeidsvilkår.

Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale. Der det ikke er allmenngjort eller landsdekkende tariff, skal det ses hen til lokale tariffavtaler eller tariffavtaler for lignende områder – og fastsettes lønn- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse.

2. Krav om betaling til bank:

For å sikre økt sporbarhet i transaksjoner og motvirke svart økonomi vil Oslo kommune kreve at all lønn m.m. skal betales til den enkeltes konto i bank.

3. Forbud mot kontant betaling:

For å motvirke svart økonomi og for å sikre sporbarhet i transaksjoner skal all betaling leverandører foretar for kjøp til Oslo kommune foretas med elektronisk betalingsmiddel.