Mange har øvd påtrykk for at boligbyggelaget TOBB i Trondheim skal stille krav til de som skal levere varer og tjenester til deres mange byggeprosjekter. Med byggeaktivitet for nesten 1 milliard kroner årlig er de en stor aktør, og nå har styret vedtatt nye kravspesifikasjoner som nå gleder mange .

– Dette er et positivt tiltak fra TOBB. Selv om kravene til lærlinger bare er 5 prosent, så er det en start hvor prosentandelen kan økes etter hvert. Så blir det spennende å se hvordan de nye kravene følges opp i praksis, sier Torgeir Rønning som leder VBL sin avdeling i Trøndelag.

De nye kravene innebærer at det skal være minst 5 prosent lærlinger og 40 prosent fagarbeidere i et prosjekt. Mens det tidligere har vært sagt at det foretrekkes bedrifter med lærlinger og fagarbeidere, blir dette nå et krav.

– Vi har vært i dialog med flere som har kommet med ønsker om klare krav til hvem som får delta i byggeprosjekter. Som en stor samfunnsaktør har vi selv ønsket å ta ansvar til å bidra slik at det blir bedre kvalitet på prosjektene vi har, sier direktør i TOBB, Torbjørn Sotberg.

– Det står ikke direkte at andelen er per fag, men dette må vurderes, sier Sotberg.

Her er Nardo Søndre borettslag etter rehabilitering av TOBB.

Her er Nardo Søndre borettslag etter rehabilitering av TOBB.

Flere krav

I tillegg til krav om lærlinger og fagkompetanse, inneholder de nye kravspesifikasjonene også krav til HMS, språk, miljø og bærekraft, håndtering av reklamasjoner, samt lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi kjenner ikke til andre store boligbyggelag som har lignende krav, men vi ønsker å gå foran. Målet er å pushe byggebransjen i positiv retning, sier Sotberg.

Han tror de nye kravene vil skrelle bort noen useriøse aktører, men er også opptatt av at det ikke blir for firkantet slik at seriøse mindre bedrifter ikke får kontrakt. Derfor har de tatt med et punkt som åpner for fritak fra kravene.

Åpen for avvik

«Vi kan åpne for avvik i særskilte tilfeller for å stimulere mindre lokale selskaper som kan fremlegge en plan for å skaffe lærlinger», heter det i styrevedtaket.

Om noen frykter at dette bare blir papir-krav som ikke følges opp, kommer det klar tale fra TOBB:

– Nå vil vi når som helst underveis i et prosjekt kunne gå inn og sjekke at kravene som er satt blir fulgt, sier Sotberg.

Han leder et boligbyggelag som bygger 300 nye boenheter i Midt-Norge hvert år. Samtidig foregår det en stor grad av rehabilitering av eksisterende bygg.

Uropatruljen positiv

Vidar Sagmyr i Uropatruljen har ivret lenge for å få flest mulig av utbyggere til å stille krav om seriøsitet, lærlinger og kompetanse for de som vil levere tjenester i et byggeprosjekt. Han gir ros til TOBB for at de har startet en prosess som vil gi signaleffekt for andre private utbyggere.

– Dersom bedrifter med høy andel faglært arbeidskraft prioriteres, vil dette gi positive effekter, også for fag som sliter med rekrutteringen.

Sagmyr mener at det nok alltid vil være nødvendig å legge inn unntaksbestemmelser, men mener disse bør håndheves strengt.

– Dette henger ofte sammen; bedrifter med få eller ingen fagarbeidere sliter også med å rekruttere lærlinger, ettersom slike bedrifter er lite attraktive for ungdom som vil ut i lære. Vi kommer dessuten til å pushe på for at utbyggere som TOBB gjør slike prosentkrav gjeldende for hver enkelt faggruppe på byggeplassen, samt at dette også skal gjelde på prosjekter under 50 millioner kroner, sier Sagmyr.

Flatåstunet er et av mange prosjekt som er ferdig.

Flatåstunet er et av mange prosjekt som er ferdig.