Blant de 12 prosentene som var med i undersøkelsen er det størst utfordring med å rekruttere folk innen bygge- og anleggsvirksomhet. Også for blikkenslagerfaget har det i lenger tid vært skrikende etterspørsel etter fagfolk og mange sliter over lang tid for å finne noen med rett kompetanse.

Kompetansebehovsutvalget sin første rapport ble nylig overlevert til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Her har de sett på behovet for arbeidskraft i ulike yrker, og vår bransje er av de som er mest utsatt.

– Formålet har vært å gi en samlet og oversiktlig helhetsbeskrivelse. Vi har kartlagt en stor mengde undersøkelser, analyser og datakilder. Samtidig understreker vi i rapporten at det ikke har vært tid til å behandle hele bredden i problemstillingene allerede i første rapport, uttaler utvalgsleder professor Steinar Holden ved UiO i en pressemelding fra utvalget.

Faglig vurdering av landets fremtidige kompetansebehov og forhold som påvirker disse er hovedmålet med rapporten.

Slutter på videregående

Forskere og representanter fra arbeidslivets parter og departementer er representert i utvalget og skal jobbe i tre år med temaet. Konklusjonene de kommer med er at kompetansenivået i Norge ligger bra an, men at det bør bli bedre. Spesielt pekes det mot at mange unge som ikke har fullført videregående skole. Rekrutteringsproblemene varierer mellom regionene, med større rekrutteringsproblemer i de nordlige fylkene enn i resten av landet. Ett av problemene det pekes på er at det ofte ikke er samsvar mellom ungdommenes interesser og behovet i arbeidsmarkedet.

Digitalisering

– Manglende kompetanse er ofte årsak til at det er vanskelig å få jobb. Derfor er det viktig å legge til rette for at også de som ikke er sysselsatt, kan ta del i opplæring og kompetanseheving som gjør det mulig å fungere godt i arbeidslivet, uttaler Steinar Holden.

Et viktig punkt som blir påpekt er økt grad av digitalisering og automatisering som endrer kompetansebehovene.

– Digitalisering innebærer at arbeidsoppgavene endres i alle yrker, og ny kompetanse blir nødvendig. Samtidig innebærer automatisering at mange arbeidsoppgaver helt eller delvis overtas av maskiner. En del yrker vil endres vesentlig eller forsvinne, mens nye jobber som vi kanskje ikke kjenner i dag vil komme til. Det stiller store krav til omstilling og opplæring, slik at de som mister jobben kan komme inn i annet produktivt arbeid, sier Holden.

Fagbrev ønskes

Utvalget tar gjerne imot innspill om fremtidens kompetansebehov. Ingen har fasiten på hva fremtiden vil bringe, og gode analyser av de forhold som påvirker utviklingen blir viktige i det videre arbeidet. NHOs kompetansebarometer for 2017 peker også på at det er mer etterspørsel etter fagbrev enn folk med mastergrad. Mest etterspurt blant NHOs bedrifter er ansatte med fagbrev, særlig innenfor elektro-, bygg- eller industrifag.