Drastiske endringer må til for å få bedre byggkvalitet og en mer seriøs byggebransje. Byggkvalitetutvalget sine forslag etter to års arbeid, vil kunne endre på mange forhold på byggeplassen.

– Vi er for krav om dokumentert kompetanse, bedre samordning ved innhenting av dokumentasjon for de ulike prosjektene, ulike krav utfra størrelse på bedrift og prosjekt, og ikke minst ulike sanksjoner, sier styreleder i Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL), Jan Henrik Nygård til Blikkenslagere.no.

Selv om han mener at det å innføre et register over feil per bedrift er et bomskudd, ser han mange positive forslag i rapporten.

Innledningsvis i rapporten står det at det beste virkemiddelet mot manglende kompetanse, useriøsitet og kriminalitet, er å gjøre det ulønnsomt. Her foreslås det at plan- og bygningsloven brukes mer aktivt, blant annet gjennom mer aktiv kontroll i søknadsfasen for å forhindre at useriøse aktører kommer inn i prosjekter.

Samtidig ønskes det hyppigere besøk på byggeplassen for å luke bort eller straffe aktører som ikke følger reglene.

Bakteppet for de konkrete forslagene er at utvalget mener at det i dag er alt for mange som slipper unna med dårlig utført arbeid, samt brudd på lover og regler. Målet er at det skal lønne seg å være seriøs.

Kompetente aktører

Byggkvalitetutvalget foreslår å kutte ordningen med sentral godkjenning fordi den ikke fungerer. Det er også et ønske om mer tydelighet om hvem som har offentligrettslig ansvar. I dag er det mange aktører som må påta seg ansvar overfor myndighetene, som bidrar til uklarheter og ansvarspulverisering.

Utvalget foreslår at ansvaret skal plasseres hos tiltakshaver, og at de må ha ansvaret for at det bygges i tråd med regelverk og planer. Samtidig foreslås det at tiltakshaver må knytte til seg kompetente aktører, og selv sørge for å benytte profesjonelle aktører som kan bistå med søknad, prosjektering og utførelse. Tiltakshaver må også være seg bevisst hvilke aktører som involveres i prosjektet, og skaffe seg informasjon om hvem det skal inngås kontrakter med.

Stille krav

Ved å stille kvalifikasjonskrav til de som utfører arbeidet, mener utvalget at kommunen kan kreve kompetanse der det er behov for det. Istedet for kompetansekrav til foretaket, foreslår utvalget å erstatte det med kompetansekrav til de personene som faktisk gjør arbeidet.

«Kompetanse er avgjørende for kvalitet, i alle ledd i bygge- og anleggs-prosessen. Noen av de sentrale virkemidlene i plan- og bygningsloven er lite egnet til å sikre kompetanse i prosjektene. Det er for enkelt å unndra seg kravene, og det er et problem at krav stilles til foretaket, og ikke personen som skal utføre arbeidet. Det har vært betydelige vanskeligheter med å operasjonalisere kvalifikasjonskravene» heter det i rapporten.

Mer kontroll

Nå foreslås det at for å sikre kompetente personer som utfører oppgavene på byggeplassen, bør det stilles obligatoriske kvalifikasjonskrav for enkeltpersoner, som kommer inn under betegnelsen lovregulerte yrker. Det etterlyses også en mer effektiv kontroll underveis i byggeprosjektene for å se til at lover og regler følges, samtidig som det kontrolleres at bygget har den kvalitet i utførelsen som ønskes.

En obligatorisk forsikringsordning er et annet forslag som gjør at forsikringsselskapene på bakgrunn av risikovurdering kan belønne prosjekter der det er benyttet profesjonelle og kompetente aktører. Også en rekke andre konkrete forslag til endringer for å få en bedre byggebransje og bedre bygg foreslås i rapporten.

Rapporten heter «Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet». Leder av utvalget har vært leder professor Nils-Henrik von der Fehr.
Nå skal rapporten ut på høring, og VBL har ei arbeidsgruppe i sving med å utarbeide innspill i høringsrunden.

Her kan du lese hele rapporten