Ydalir skole med Ydalir barnehage i bakgrunnen.

Klimautslipp fra VVS-installasjoner: En oversett miljøutfordring i byggenæringen

Klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner må beregnes og optimeres for å oppnå nasjonale og internasjonale klimamål, viser en forskningsrapport fra Sintef.

VVS-installasjoner står typisk for 20 prosent av klimagassutslippene knyttet til materialbruk i nybygg. Ved rehabilitering kan andelen være mer enn det dobbelte, avhengig av hvor omfattende tiltaket er.

Likevel er det i dag ikke vanlig praksis å inkludere tekniske systemer i beregning av klimagassutslipp, eller å ta hensyn til miljø ved valg av løsninger og materialer for tekniske systemer.

Har kartlagt effekten

Nå har Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) beregnet VVS-systemers effekt på global oppvarming. Beregningene er gjort av Multiconsult, ved hjelp av deres egenutviklede klimagassverktøy.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene i FME ZEN og rundt FoU-prosjektet Grønn VVS. Involverte partnere er Sintef og NTNU.

– I prosjektet har vi vist at det er mulig å beregne utslippene knyttet til VVS for hele bygg. Når VVS står for en så stor andel av utslippene knyttet til materialer, er det åpenbart at vi ikke kan utelate dette fra klimagassbergeninger, sier Anders Liaøy i Multiconsult, som er prosjektleder i Grønn VVS.

– For å oppfylle nasjonale og internasjonale klimamålsetninger, må vi også kutte utslippene fra VVS-installasjoner, understreker han.

Ydalir som pilot

Ydalir er et større utbyggingsområde i Elverum, og et pilotprosjekt i FME ZEN. Forskerne har tatt for seg de tekniske systemene i Ydalir skole og barnehage og sammenstilt klimagassutslipp fra materialer og energi gjennom levetiden.

Det er varierende kvalitet på tilgjengelige klimagassdata for VVS-utstyr, noe som medfører en usikkerhet. Derfor er utslippsberegninger kun gjort for komponentenes produksjonsfase og utskiftninger ila. analyseperioden på 60 år.

– Utskiftning av materialer står for store utslipp, men det finnes få kilder på levetider. Derfor er levetider en betydelig kilde til usikkerhet, forklarer Liaøy.

Sprinklerrør, kanaler og aggregater står for de største utslippene

Klimautslippet tilknyttet produksjon og utskiftning av tekniske systemer på Ydalir skole er 380 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer 59 kg CO2-ekvivalenter/bruttoareal (BTA).

Totalt for bygget, inkludert energi, utgjør materialer i de tekniske anleggene ca. 16 prosent av utslippet. Mens for materialer alene utgjør de tekniske anleggene 27 prosent.

Klimagassutslippet tilknyttet produksjon og utskiftning for de tekniske systemene på Ydalir barnehage er 145 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer 68 kg CO2-ekvivalenter/BTA. Beregningen viste tilsvarende resultater som for skolen.

Utskiftning utgjør over halvparten av de totale utslippene knyttet til materialer. Det samme gjør ventilasjon som bygningsdel med 36 kg CO2-ekvivalenter/BTA, mens sprinklerrør, kanaler og aggregater er de enkeltkomponenten som står for størst utslipp.

Utgjør en betydelig størrelse

Rapporten viser at klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner kan beregnes effektivt og med god dekning for ulike komponenttyper og dimensjoner. Resultatet viser at klimagassutslippet utgjør både en betydelig størrelse og en vesentlig andel av disse byggenes totale utslipp.

– Potensialet for optimalisering av løsninger med hensyn til klimautslipp antas å være stort. I byggeprosjekter bør vi derfor alltid beregne utslipp fra VVS-installasjoner, og jobbe aktivt for å redusere fotavtrykket, sier Liaøy.

Les rapporten: Klimagassbelastning for VVS-installasjoner

Powered by Labrador CMS