Flere virksomheter må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Fra 1. januar 2024 er det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Endringene skjer i arbeidsmiljøloven og innebærer at alle virksomheter med fem eller flere ansatte, må ha verneombud. I tillegg må virksomheter med 30 eller flere ansatte ha arbeidsmiljøutvalg.

– Både verneombudsordningen og arbeidsmiljøutvalg er viktig for å ivareta arbeidstakernes medvirkning i arbeidsmiljøarbeidet i virksomheter, sier Tonje Faanes, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Se lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovdata.no)

Hovedregelen er at alle arbeidsplasser skal ha et verneombud

Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsplasser å ha minst ett verneombud. Virksomheter med færre enn fem arbeidstakere vil likevel ha mulighet til å avtale en annen ordning. Tidligere har virksomheter med færre enn ti arbeidstakere hatt mulighet til dette.

Det betyr at endringene som nå har trådt i kraft vil føre til at om lag 35 000 virksomheter må innføre verneombud.

Les mer om hva en avtale om en annen ordning må inneholde

Verneombudet får også flere ansatte under sitt verneområde. Innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten, skal også omfattes av verneombudet. Det presiseres i tillegg i loven at verneombudets oppgaver omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.

Har du spørsmål til regelverksendringene om verneombud? Les våre svar på ofte stilte spørsmål

Verneombudet skal ha opplæring

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneombudet representerer arbeidstakerne i dette arbeidet, og skal delta aktivt i HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen skal sette verneombudet i stand til å representere arbeidstakerne og bidra i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen. Minimumskravet er 40 timer opplæring.

Lær mer om verneombudsrollen

Arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med minst 30 ansatte

Nye regler om arbeidsmiljøutvalg (AMU) tredde også i kraft ved nyttår. De nye reglene pålegger alle virksomheter med minst 30 ansatte til å opprette et arbeidsmiljøutvalg. Tidligere var er terskelen for å etablere arbeidsmiljøutvalg 50 ansatte.

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Lær mer om arbeidsmiljøutvalg

Slik er endringene i arbeidsmiljøloven

Fra 1. januar 2024 har disse endringene i arbeidsmiljøloven om verneombud i trådt kraft:

  • Alle virksomheter skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret 6-1. 1. ).
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø (§ 6-2. 2. får derfor ny bokstav f).

Fra 1. januar 2024 har disse endringene (endret §7-1 første ledd) i arbeidsmiljøloven om arbeidsmiljøutvalget trådt i kraft:

  • Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte, eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.
  • Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere. 

Se lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovdata.no)

Powered by Labrador CMS